Starttarief Taxi Antwerpen

Published Apr 12, 23
11 min read

Taxi Van Gent Naar AntwerpenIndien je ongeoorloofd afwezig bent Indien je onverantwoord te laat komt (meer dan 15 minuten per kalenderdag of meer dan 30 minuten per kalenderweek) Bij ongewettigde voortijdige werkverlating Bij de 5de weigering van een rit (behalve indien een rit een overschrijding van het uurrooster zou teweeg brengen of om een andere gewettigde reden voorzien in het toepasselijk politiereglement) Indien je je niet meldt na elke rit (bij mobiele radio-installatie) Indien je een onvolledig of opzettelijk vervalst rittenblad indient Voor de licensed operators satisfied minder dan 3 maanden ancinniteit wordt enkel rekening gehouden met de omstandigheden vermeld in 2,3,4, en 7 - taxi antwerpen gent tarieven.

Indien de werkgever nalaat de driver schriftelijk te verwittigen vr de information van de loonfiche of binnen de 30 dagen volgend op de betrokken betaalperiode, wordt de licensed operator beschouwd volledige arbeidsprestaties te hebben geleverd. Het feestdagloon voor een taxichauffeur wordt berekend door het bedrag van het toegekende loon gedurende de betaalperiode pass away de feestdag (of vervangingsdag) voorafgaat, te delen door het aantal werkelijk gepresteerde dagen tijdens deze periode.

Indien de werkgever geen bedrijfsklaar voertuig ter beschikking kan stellen van de licensed operator, is hij emergency room toe gehouden om de daaruit voortvloeiende aanwezigheidsuren te betalen aan een bedrag van 8,7485 per uur. Het overloon bedraagt 5,7556 per uur. De ARAB-vergoeding bedraagt 4,57 % van de bruto recette, met een gemiddeld minimum van 5,75 per dag per betaalperiode.

De ancinniteitvergoeding is gelijk aan een percentage berekend op de jaarlijkse recette exclusief BTW van het voorgaande jaar: 0,50 % na 3 jaar ononderbroken dienst in de onderneming 1,00 % na 5 jaar ononderbroken dienst in de onderneming 1,50 % na 10 jaar ononderbroken dienst in de onderneming 2,00 % na 15 jaar ononderbroken dienst in de onderneming 2,50 % na 20 jaar ononderbroken dienst in de onderneming Het aldus bekomen bedrag wordt voor het einde van de eerste maand van het jaar uitbetaald.

200 arbeids- en/of gelijkgestelde dagen (waaronder ook loopbaanonderbreking en tijdskrediet) kunnen bewijzen voor het voorbije jaar. Op 31 december nog in dienst zijn bij de onderneming: de licensed operator die vr 31 december het bedrijf verlaat om satisfied pensioen of SWT te gaan behoudt zijn eventuele rechten op de ancinniteitvergoeding (uitbetaald binnen de maand volgend op het einde van het arbeidscontract of voor het einde van januari het jaar nadien).

De berekening gebeurt dan als volgt: 200 (arbeids- of gelijkgestelde dagen): 365 x het aantal kalenderdagen tussen 1 januari en de datum van uitdiensttreding Het tariefsysteem wordt fulfilled 20% verhoogd voor de prestaties tussen 22. Hierdoor zal je crazy automatisch meestijgen indien je betaald wordt volgens een percent op de recette (supra).

Taxi Minibus Antwerpen

Om fraude te vermijden en controle te vergemakkelijken, werd dit vanaf 1 oktober 2016 bij wet verboden, behalve in een aantal uitzonderlijke gevallen. Als taxichauffeur kan je nog een loonvoorschot in cash vragen voor een bedrag dat beperkt wordt tot 20% van de recette, satisfied een maximum van 250 per maand.

Het toegekende loonvoorschot wordt je uitgekeerd door middel van een uniform betalingsdocument dat in twee exemplaren wordt opgesteld, waarvan je emergency room n zelf ontvangt (taxi antwerpen gent tarieven). Sinds 1 september 2022 bedragen de lonen (fulfilled inbegrip van de ancinniteitsvergoeding): Chauffeurs satisfied - 3 jaar ancinniteit 14,1286 Chauffeurs vanaf 3 jaar ancinniteit 14,2700 Chauffeurs vanaf 5 jaar ancinniteit 14,4112 Chauffeurs vanaf 8 jaar ancinniteit 14,5524 Chauffeurs vanaf 10 jaar ancinniteit 14,6935 Chauffeurs vanaf 15 jaar ancinniteit 14,8353 Chauffeurs vanaf 20 jaar ancinniteit 14,9766 1,6355 per uur Op 24 september 2020 werd naar aanleiding van het nieuwe decreet individueel bezoldigd personenvervoer over de weg, in het Paritair Comit voor het vervoer en de logistiek een CAO ondertekend tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de licensed operators tewerkgesteld in ondernemingen van individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen.

Deze cao is niet van toepassing op: de bedrijven met Vlaamse vergunningen die in de overgangsperiode nog onder hun oude taxi- of VVB-vergunning blijven rijden Ingevolge de nieuwe cao van 24 september 2020, vallen de licensed operators IBP onder de toepassing van alle bestaande cao's voor de diensten VVB. Hier is slechts n uitzondering op.

Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat niet alle boordapparatuur voor registratie van de rittengegevens in voertuigen, taxameters zijn (taxi antwerpen gent tarieven). Het gaat enkel om geijkte meters, meters dus pass away voldoen aan de Europese Richtlijn inzake de meetinstrumenten en aan het KB van 28/9/2010 betreffende de installatie en de delegatie van herijkverrichtingen van de taxameters).

09.2022: Handlanger/ hulparbeider 12,3413 Geschoolde arbeider 3de categorie 13,1038 Geschoolde arbeider 2de categorie 14,4074 Geschoolde arbeider 1ste categorie 15,1740 Buiten categorie 16,1947 De algemene en bijzondere voordelen waar de chauffeurs recht op hebben (en waarvan sommige door het sociaal fonds van de sector terugbetaald worden aan de werkgever), zijn ook van toepassing voor de leden van het garagepersoneel, tenzij anders vermeld in de bevoegdheidsomschrijving van de betrokken cao: vrijwillige en onvrijwillige deeltijdse arbeid outplacement tijdskrediet voordelen SF: aanvullende werkloosheidsuitkering aanvullende ziekte-uitkering afscheidspremie vergoeding werkkledij uniformvergoeding tussenkomst opleiding kandidaat taxichauffeur.

Dit betekent concreet dat indien je de RSZ 068- wordt toegewezen, je mag genieten van de voordelen pass away het sociaal fonds van de taxi's voorzien en indien je de RSZ 085- krijgt toegewezen, je de voordelen ontvangt van het sociaal fonds voor de autobussen en autocars - taxi antwerpen gent tarieven. Als op dezelfde dag beide activiteiten verricht worden, dan gelden de loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing op de activiteit waaraan de meeste uren worden besteed Als op dezelfde dag n enkele van beide activiteiten worden verricht, dan gelden de loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing op de uitgeoefende activiteit ARAB-vergoeding: voor de reel gepresteerde dagen in het bijzonder geregeld vervoer van meer dan 9 plaatsen (driver inbegrepen) is het bedrag van toepassing zoals voorzien in het bijzonder geregeld vervoer (dagbedrag) voor de reel gepresteerde dagen in het vervoer met huurauto's fulfilled driver, is het bedrag per uur van toepassing, zoals voorzien in het locatievervoer Als op dezelfde dag beide activiteiten verricht worden, dan gelden de crazy- en arbeidsvoorwaarden van toepassing op elkeen van de uitgeoefende activiteiten (ARAB-vergoeding ad valorem).

Taxi Lange Afstand Antwerpen

Dit betekent concreet dat indien je de RSZ 068- wordt toegewezen, je mag genieten van de voordelen die het sociaal fonds van de taxi's voorzien en indien je de RSZ 085- krijgt toegewezen, je de voordelen ontvangt van het sociaal fonds voor de autobussen en autocars. Als op dezelfde dag beide activiteiten verricht worden, dan gelden de crazy- en arbeidsvoorwaarden van toepassing op de activiteit waaraan de meeste uren worden besteed Als op dezelfde dag n enkele van beide activiteiten worden verricht, dan gelden de loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing op de uitgeoefende activiteit ARAB-vergoeding: voor de reel gepresteerde dagen in het bijzonder geregeld vervoer van meer dan 9 plaatsen (driver inbegrepen) is het bedrag van toepassing zoals voorzien in het bijzonder geregeld vervoer (dagbedrag) voor de reel gepresteerde dagen in het vervoer satisfied huurauto's satisfied driver, is het bedrag per uur van toepassing, zoals voorzien in het locatievervoer Als op dezelfde dag beide activiteiten verricht worden, dan gelden de loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing op elkeen van de uitgeoefende activiteiten (ARAB-vergoeding according to the calculated share).

Dit betekent concreet dat indien je de RSZ 068- wordt toegewezen, je mag genieten van de voordelen pass away het sociaal fonds van de taxi's voorzien en indien je de RSZ 085- krijgt toegewezen, je de voordelen ontvangt van het sociaal fonds voor de autobussen en autocars. Als op dezelfde dag beide activiteiten verricht worden, dan gelden de crazy- en arbeidsvoorwaarden van toepassing op de activiteit waaraan de meeste uren worden besteed Als op dezelfde dag n enkele van beide activiteiten worden verricht, dan gelden de loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing op de uitgeoefende activiteit ARAB-vergoeding: voor de reel gepresteerde dagen in het bijzonder geregeld vervoer van meer dan 9 plaatsen (chauffeur inbegrepen) is het bedrag van toepassing zoals voorzien in het bijzonder geregeld vervoer (dagbedrag) voor de reel gepresteerde dagen in het vervoer satisfied huurauto's satisfied chauffeur, is het bedrag per uur van toepassing, zoals voorzien in het locatievervoer Als op dezelfde dag beide activiteiten verricht worden, dan gelden de loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing op elkeen van de uitgeoefende activiteiten (ARAB-vergoeding professional rata).

Dit betekent concreet dat indien je de RSZ 068- wordt toegewezen, je mag genieten van de voordelen pass away het sociaal fonds van de taxi's voorzien en indien je de RSZ 085- krijgt toegewezen, je de voordelen ontvangt van het sociaal fonds voor de autobussen en autocars. Als op dezelfde dag beide activiteiten verricht worden, dan gelden de loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing op de activiteit waaraan de meeste uren worden besteed Als op dezelfde dag n enkele van beide activiteiten worden verricht, dan gelden de loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing op de uitgeoefende activiteit ARAB-vergoeding: voor de reel gepresteerde dagen in het bijzonder geregeld vervoer van meer dan 9 plaatsen (chauffeur inbegrepen) is het bedrag van toepassing zoals voorzien in het bijzonder geregeld vervoer (dagbedrag) voor de reel gepresteerde dagen in het vervoer satisfied huurauto's met licensed operator, is het bedrag per uur van toepassing, zoals voorzien in het locatievervoer Als op dezelfde dag beide activiteiten verricht worden, dan gelden de loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing op elkeen van de uitgeoefende activiteiten (ARAB-vergoeding pro rata). taxi antwerpen gent tarieven.

Dit betekent concreet dat indien je de RSZ 068- wordt toegewezen, je mag genieten van de voordelen pass away het sociaal fonds van de taxi's voorzien en indien je de RSZ 085- krijgt toegewezen, je de voordelen ontvangt van het sociaal fonds voor de autobussen en autocars. Als op dezelfde dag beide activiteiten verricht worden, dan gelden de loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing op de activiteit waaraan de meeste uren worden besteed Als op dezelfde dag n enkele van beide activiteiten worden verricht, dan gelden de loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing op de uitgeoefende activiteit ARAB-vergoeding: voor de reel gepresteerde dagen in het bijzonder geregeld vervoer van meer dan 9 plaatsen (licensed operator inbegrepen) is het bedrag van toepassing zoals voorzien in het bijzonder geregeld vervoer (dagbedrag) voor de reel gepresteerde dagen in het vervoer fulfilled huurauto's satisfied chauffeur, is het bedrag per uur van toepassing, zoals voorzien in het locatievervoer Als op dezelfde dag beide activiteiten verricht worden, dan gelden de loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing op elkeen van de uitgeoefende activiteiten (ARAB-vergoeding pro rata).

Dit betekent concreet dat indien je de RSZ 068- wordt toegewezen, je mag genieten van de voordelen pass away het sociaal fonds van de taxi's voorzien en indien je de RSZ 085- krijgt toegewezen, je de voordelen ontvangt van het sociaal fonds voor de autobussen en autocars - taxi antwerpen gent tarieven. Als op dezelfde dag beide activiteiten verricht worden, dan gelden de loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing op de activiteit waaraan de meeste uren worden besteed Als op dezelfde dag n enkele van beide activiteiten worden verricht, dan gelden de loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing op de uitgeoefende activiteit ARAB-vergoeding: voor de reel gepresteerde dagen in het bijzonder geregeld vervoer van meer dan 9 plaatsen (licensed operator inbegrepen) is het bedrag van toepassing zoals voorzien in het bijzonder geregeld vervoer (dagbedrag) voor de reel gepresteerde dagen in het vervoer satisfied huurauto's satisfied driver, is het bedrag per uur van toepassing, zoals voorzien in het locatievervoer Als op dezelfde dag beide activiteiten verricht worden, dan gelden de crazy- en arbeidsvoorwaarden van toepassing op elkeen van de uitgeoefende activiteiten (ARAB-vergoeding pro rata).

Dit betekent concreet dat indien je de RSZ 068- wordt toegewezen, je mag genieten van de voordelen pass away het sociaal fonds van de taxi's voorzien en indien je de RSZ 085- krijgt toegewezen, je de voordelen ontvangt van het sociaal fonds voor de autobussen en autocars (taxi antwerpen gent tarieven). Als op dezelfde dag beide activiteiten verricht worden, dan gelden de crazy- en arbeidsvoorwaarden van toepassing op de activiteit waaraan de meeste uren worden besteed Als op dezelfde dag n enkele van beide activiteiten worden verricht, dan gelden de loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing op de uitgeoefende activiteit ARAB-vergoeding: voor de reel gepresteerde dagen in het bijzonder geregeld vervoer van meer dan 9 plaatsen (driver inbegrepen) is het bedrag van toepassing zoals voorzien in het bijzonder geregeld vervoer (dagbedrag) voor de reel gepresteerde dagen in het vervoer fulfilled huurauto's satisfied driver, is het bedrag per uur van toepassing, zoals voorzien in het locatievervoer Als op dezelfde dag beide activiteiten verricht worden, dan gelden de loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing op elkeen van de uitgeoefende activiteiten (ARAB-vergoeding according to the calculated share).

Navigation

Home

Latest Posts

Luchthavenvervoer Wenen

Published Nov 25, 23
7 min read

Taxi Hilvarenbeek

Published Nov 22, 23
7 min read

Van Helvoort Taxi

Published Nov 21, 23
6 min read